Photos

DJ King Shah aka Shakari holds it down at 104.1FM KJCC 2009

DJ King Shah aka Shakari holds it down at 104.1FM KJCC 2009

Photo Credit: Noiseman